Kloakering og vand

Har du spørgsmål eller lignende kan du kontakte
foreningens Kloak-udvalg på kloak@hf-marienlyst.dk
Vi forsøger at lægge spørgsmål og svar op her på denne side
.

Vores kontaktperson ved Brd. Møller er
Kim Jonstrup
+45 31384997
kj@brdrmoller.dk

BRDR. MØLLER STARTER ARBEJDET I OMRÅDE FRA 27. MAJ 2024
Så er turen kommet til område 2 i kloakplanen (markeret med lysegrøn på kortet). Haverne i området bedes derfor orientere sig på kortet og planen for kloakering og sørge for at haverne er ryddet op, at markeringspind er synlig og følge tidligere anvisninger angående plads i haven.

OPDATERET PLAN FOR KLOKERINGEN TORSDAG 18.4.2024
Brd. Møller er gået i gang ved start 1.2. se kortet herunder
De laver stikledninger i haverne 110, 69, 65 og 75 i dag torsdag.
De holder fri i morgen fredag
Mandag går de i gang med haverne 112,114 osv op mod krydset ved 124

Fremdrift i kloakarbejdet /8.4.2024

På kortet herunder ses den planlagte arbejdsrute over fremdriften i etableringen af kloak i haveforeningen. Der kan ske ændringer .
Følg updates.
Det blå område er allerede i gang .
Brd. møller forventer at være igennem blåt område i starten af maj.
Derefter kommer turen til huse i de grønne områder.

Brdr. Møller oplyser at arbejdsgangen er som følger:
De arbejder sig fremad løbende i tre hold….
Først graves der stikledninger og etableres brønde i de enkelte haver.
Herefter graves hovedledning ned i vejen hvorpå stikledningerne tilkobles.
Sidst (og lidt afhængigt af vind og vejr) bliver der reetableret på vejene og i de enkelte haver.

Hvordan skal haven klargøres før kloakering?
Du skal sørge for at haven er ryddet op og sikre adgangsforholdene.
I de fleste have bliver stikledningen nedgravet med en minigraver, der skal kunne komme ind og omkring i haven.
Man skal flytte stauder man gerne vil redde og flytte havemøbler mm i et bælte på 3 meter – 1,5 meter på hver side af graverenden.
Jorden bliver kastet op på én side.
De fjerner selv fliser og læger dem ned igen.
Der bliver genetableret efter samme standard.

Vi har aftalt med Brd Møller at de varsler os ca 14 dage før de går i gang med grønt område.

Vores kontaktperson ved Brd. Møller er
Kim Jonstrup
+45 31384997
kj@brdrmoller.dk

Nyt om kloakering /25.1.2024

Så er der nyt fra Brdr. Møller om kloakeringen.
Vi har fået en ny kontaktperson hos Brdr. Møller – han hedder Kim.
Kim har sendt et opdateret kort over de parkeringsområder, som Brdr. Møller skal bruge til deres grej og mandskab.
Både P1 og P5 inddrages således til projektet. Se kortet ovenfor
De regner med at kunne komme i gang inden for en måned (grundet vejret er de blevet en lille smule forsinket)
MVH Kloakudvalget


1) Vi har modtaget oversigt over Brdr. Møllers forslag til placering af kloakbrønd i de enkelte haver 

Kloakering-HF-Marienlyst-REV_A-1Download

Kortet kan tage lang tid om at åbne.
Ved at zoome ind på kortet kan du se hvor Brd. Møller foreslår at brønden placeres i DIN have .
Har du problemer med at åbne kortet eller zoome ind så skriv til os på
kloak@hf-marienlyst.dk så sender vi dig et udsnit af kortet med din have.

OBS: hvis du vil have flyttet din kloakbrønd, skal du kontakte Brdr. Møller inden 15. november.

Hvad gør jeg, hvis jeg er uenig i Brdr. Møllers placering af stikledning/ afslutning ved sokkel/facade? 
Du henter en markeringspæl som er placeret oppe ved fælleshuset, og sætter den i jorden, hvor du mener den skal være i forhold til sokkel/facade. (obs…. vi har endnu ikke fået markeringspælene )
Samtidig skriver du en mail til Jesper fra Brdr. Møller.
Han vender så tilbage til dig og I kan sammen aftale en bedre løsning.
Jesper kan kontaktes helst på jma@brdrmoller.dk —– ellers telefon
Frist for ændringer er 15. november!


Generel information fra kloakmødet 31. oktober med Brdr. Møller og Aarhus Kommune finder herunder:

Info om vandprojekt i forbindelse med kloakering
Der har været flere spørgsmål ang renoveringen af vores vandsystem og vandrør i frostfri dybde samtidig med kloakeringen. 
Det er rigtigt at vi gennem de sidste år løbende har sparet op til dette .
Mange har forstået at vi allerede HAR vedtaget at vi skal have lavet dette arbejde .
Det er ikke rigtigt. Vi har vedtaget at vi ville spare op og at bestyrelsen er pålagt på generalforsamlingen at indhente tilbud og undersøge hvordan projektet kan gribes an.
Vi regnende med at der vil være en besparelse at hente ved at få lavet vandrør samtidig med kloak og gennem den samme entreprenør. Det viser sig, at det er der næppe.
Vi har undersøgt muligheden for at få etableret et nyt vandsystem i forbindelse med kloakeringen ved Brd. Møller . Vi har modtaget et tilbud på over 6 millioner (svarende til 36.000+) pr have. 

Det har vi ikke set som en reel mulighed og arbejder derfor videre med alternative løsninger. 

Har du spørgsmål så skriv endelig til kloak@hf-marienlyst.dk


Mødet er afholdt: Kommunen og Brd. Møller indkalder alle i Marienlyst til informationsmøde om kloakeringen.

Tidspunkt : tirsdag d. 31. oktober kl.16.30-18.00.
Dagsordenen kan hentes her: Indkaldelse Borgermoede-HF-Marienlyst

Hilsen Kloakudvalget – Kasper, Jens Balder, Line
Marienlyst


Marienlyst Haveforeningen skal kloakeres i 2024

Vi har vedtaget på tidligere generalforsamling, at kloakken føres ind til sokkel. Herefter er det dig som husejer, der selv skal få en autoriseret kloakmester til at føre kloakken ind i huset til køkken, bad og toilet, så alle afløb føres lovligt ud i kloakken (regnvand må ikke ledes i kloaken).

Det er dig som kolonihaveejer, der skal betale udgifterne til at få din kolonihave koblet på kloakken. Det er et krav, at alle kolonihaver med vask, brus og/eller toilet bliver lovligt tilsluttet kloakken indenfor et år.
Kolonihaver uden køkken, bad og toilet kan søge dispensation til at blive fritaget for at blive tilsluttet, men kan ikke blive fritaget på at afdrage på kloakanlægget.

Haveforeningen afholder udgifterne til at få kloakken etableret ud til de enkelte haver ved hjælp af lån fra Århus Kommune. Det betyder at den årlige haveleje kommer til at stige med 3100 kr om året, så vi kan afdrage lånet.

Vi har de sidste år sparet op til at få renoveret vores vandsystem samtidig med at der kloakeres.
Vores vandanlæg er gammelt og skal ofte repareres. Det er også planlagt at der skal vandure i de enkelte haver så man kun betaler for eget forbrug fremover. Dette fordi prisen på vand stiger (+vandafledningsafgift) samtidig med at kloakken kommer i brug.
Der er indhentet tilbud fra Brødrene Møller på af få dette arbejde lavet samtidig med kloakeringen.

Tidslinje i forbindelse med kloakeringen:

Der er nogle ting vi allerede nu ved, og andre finder vi ud af senere, når vi kommer tættere på. I skrivende stund afventer vi tilbud fra Brdr. Møller, der har entreprisen, på hvad det koster at få lagt vand ned. For nu er tidslinjen som følger:

 • Når forslag til finansiering af vandrenovering er på plads vil I blive indkaldt til ekstraordinærgeneralforsamling hvor vi kan stemme om dette.
 • I december holder kloakudvalget og bestyrelsen første møde med Brdr. Møller i forhold til detail-planlægningen.
 • Januar 2024 holder Brdr. Møller informationsmøde med for alle haveejere i Marienlyst.
 • Februar 2024 påbegyndes gravearbejdet, hvis alt går efter planen.

Økonomi:

 • Haveforeningen afholder udgifterne til at få kloakken etableret ud til de enkelte haver ved hjælp af lån fra Århus Kommune. Det betyder at den årlige haveleje kommer til at stige med 3100 kr om året, så vi kan afdrage lånet.
 • I løbet af de 30 år vi afdrager på kloak-lånet vil kloakkens værdi forholdsvis blive tilskrevet den foreningsmæssige værdi.
 • Tilslutning af afløb til kloakken: Vi har hørt fra andre haveforeninger at det kan koste mellem 5000 og 20.000 alt efter hvordan kloak og afløb ligger i forhold til hinanden.
  Dette beløb vil blive tilskrevet huset som en del af værdien.
 • Når kloakken er tilsluttet skal vi begynde at betale vandafledningsafgift (kr 28,20 /m3-2023). Prisen for vand og afledning er i 2023 på 48,31 kr. inkl. moms pr. m3 .
  Med vores nuværende samlede vandforbrug , vil det betyde en gennemsnitlig merudgift pr have på ca 650 kr om året.
 • Det vil være nødvendigt at indhente et kollektivt lån til finansiering af renovation af vandsystemet udover de 7000 kr der er allerede er opsparet pr have. Det vil i løbet af sommeren blive indhentet lånetilbud som foreningen kan tage stilling til på en ekstraordinær generalforsamling efter sommeren.

Andre spørgsmål og svar:

Spørgsmål til rentesatsen på lånet fra Aarhus Kommune ?
Hvordan kan Aarhus Kommune forlange 5% i rente, når fx Kommunegarantien til fx fjernvarmearbejde tilbyder 0,55% til et lån på knap 10.000.000 kr ?
Svar: Det er en byrådsbeslutning helt fra 2013 at kommunen finansierer kloakeringen men at anlægsudgifterne betales tilbage af haveforeningerne som areallejestigning på følgende vilkår:
Areallejestigningen beregnes med udgangspunkt i, at anlægsinvesteringentilbagebetales over 30 år med en forrentning, der svarer tilkommunens interne rente som et annuitetslån, der pt. er 4%. Dertillægges bidrag til købsmomsordningen på 8,1%.

Aftalen om kloakering er forhandlet endeligt færdig som et tillæg til aarhuskredsen / kolonihaveforbundets lejekontrakt med Aarhus Kommune.Der er derved opnået en solidarisk løsning og finansiering for alle kolonihaver i Aarhus .

En forening under Aarhuskredsen stillede i januar 2020 spørgsmål til renteniveauet. Kredsen rettede henvendelse til forvaltningen og der blev lavet et notat hvor forvaltningen vurderede at det ikke var sandsynligt at der kunne optages lån til en lavere rente. De ville derfor ikke foretage sig mere i den sag.

Det er derfor ikke vores vurdering at vi alene som forening kan gå ind og påvirke renteniveauet.

Klargøring til kloak i badeværelset?
Vi skal have renoveret badeværelsegulvet. I den forbindelse tænkte vi på, om det er en fordel at gøre klar til kloakeringen allerede nu.
Svar: Når der er blevet kloakeret skal tilslutningen af huset til kloakken udføres af autoriseret kloakmester og der skal sendes en klarmelding fra kloakmesteren til kommunen.
Vores bedste råd er derfor: Få en kloakmester til at lave rørføringen så den del der er i huset allerede er udført korrekt. Så skulle det i princippet kun være den sidste del af tilslutningen der skal laves i forbindelse med kloakeringen. 

DIVERSE LINKS OG DOKUMENTER

HENT: INFO om kloakering og vand / 06 2023
Aktuel info om hvad vi ved på nuværende tidspunkt.
Tidsplan og økonomi.
Har du spørgsmål så kontakt kloakudvalget : kloak@hf-marienlyst.dk

HENT: BILAG PUNKT 5 – info om kloakering i Marienlyst final
Informationsmateriale til afstemning om financiering og afstemning om kloakering til skel eller sokkel. NØD- GF 2021

HENT: Referat af oplæg om kloakering af Henning Skårup på GF 2020:
2020 09 20 Referat møde kloakering af kolonihaver – HF Marienlyst

Kolonihaveforbundets oplæg til værdiansættelse af kloakken
HENT: Om prisfastsættelse af foreningens kloakanlæg

Tillæg til lejekontrakten med Aarhus Kommune ang kloakering
HENT: Kloak – Tillæg til lejekontrakt aarhus kommune 06 2018

LINK:
Aarhus Kommunes hjemmeside: SKAL MIN KOLONIHAVE KLOAKERES?
https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/sommerhuse-og-kolonihaver/kolonihaver/vil-du-vide-mere-om-kloakering-i-kolonihaver/skal-min-kolonihave-kloakeres/