Oversvømmelser og dræn

Opdateret 28-1-2024

Hvad kan/skal du selv gøre i din have:
Håndtering af regnvand i haven – ideer

Få tips på Bolius hjemmeside: www.bolius.dk/bortledning-af-regnvand-og-forebyggelse-af-oversvoemmelse-19267

Status på oversvømmelser- slut  januar 2024

Som I alle har oplevet, så blev 2023 et rekordår med hensyn til regn,
Nogle af jer har måttet kæmpe med meget vand i haven og nogle også i huset.
Vi har i bestyrelsen været i løbende kontakt med vores entreprenør og kommunen og der er lavet nogle akutte løsninger,

På denne side – giver vi  en aktuel status på oversvømmelserne…
Hvad er årsagen? Hvad er der gjort? Hvad kan man gøre fremover?

Nederst på siden ser du to kort
Lavningskort – med de blå aftegninger: De blå områder er naturlige lave områder hvor overfladevand vil samle sig ved store vandmængder.
Drænkort- de røde streger er de drænrør der ligger i jorden og fører nedsivet vand både ind og ud af foreningens område

Årsager til oversvømmelserne:

1. For meget vand kommer IND i HF … fra himlen og fra kommunens mark mod vest.

 • 2023 var det vådeste år nogen sinde -Indtil nytår faldt der næsten 1000 millimeter regn.
 • Lige efter nytår faldt der ekstremt meget sne, der først er begyndt at smelte inden for den sidste uge
 • Meget af det vand der ledes væk fra marken bag foreningen,løber igennem dræn i foreningen eller på overfladen nind gennem læbæltet 2.

2. Jorden i og omkring Marienlyst er ikke egnet til nedsivning af så store mængder vand .

 • Der er lerjord under hele HF; nogle steder i kun 40 cms dybde.
 • Grundvandet ligger naturligt højt – .på P1 ca. 40 cm nede. Undergrunden mættes hurtigt med vand,
 • Jorden er pt. helt mættet med vand og kan ikke opsuge mere.
  Vandet lægger sig derfor som overfladevand
 • Overfladevand, der ikke kan sive ned, søger hen mod lavninger i terrænet.
 • De fleste områder med oversvømmelser ligger i disse lavninger.

3. For lidt vand kan ledes UD af Marienlyst

 • Vores dræn er forbundet med drænet på de omkringliggende jorder, der dels er ejet af Aarhus Kommune og dels af Skov og Naturstyrelsen.
 • Vore problemer i Marienlyst løses ikke udelukkende ved at rense og reparere vort eget dræn, hvor der er behov for det, det skal ske i samarbejde med de omkringliggende jordejere.
 • Drænene i Marienlyst skal både lede vand, der kommer fra marken mod vest gennem foreningen og vores eget vand ud af foreningen.
 • Alle større HF dræn, der skal lede vand væk fra Marienlyst, føres sammen i 2 hovedårer, der ender i kommunens samlebrønd ved HF’s indkørsel uden for foreningen, hvor vejen drejer ind til os (P1) 
 • Kommunens rør væk fra samlebrønden kan kun klare normale daglige mængder.
  Vandet kan derfor ikke ledes væk gennem drænene ved store mængder vand
 • Kommunen ved, at deres dræn er underdimensioneret ved større mængder vand.

Hvad er der gjort:

 • Drænnettet er løbende gennem årene udbygget og renoveret, ligesom der er gravet grøfter et par steder
 • Blokeringer i drænnettet fjernes, når bestyrelsen gøres opmærksom på ændringer i afledningen; 
 • Drænet langs ridestien blev efterset og åbnet igen i 2023, men problemet ved pludselige mængder regn flyttes blot nedad mod P1 området
 • Efter det store skybrud i oktober kørte tankvogne store mængder vand væk. Dette blev betalt af kommunen.
 • Kommunen blev via vor entreprenør sat til at tjekke deres dræn fra samlebrønd ud under asfaltvejen . Kommunen SKAL efterse dette drænafløb og rense det . Arbejdet er bremset på grund af vejret.
 • Kommunen gravede afvandingskanal fra indkørslen til drænet under vejen for at aflede vand fra indkørslen
 • I slut 2023  blev dræn der er etableret af foreningen ved have 165 efterset men fundet knækket. Dette er ikke blevet repareret
 • I slut 2023  blev en hovedledning under have 26, der fortsætter i et kommunalt dræn ud på marken og ender i kommunens brønd ved indkørslen, spulet men fundet lukket af trærødder på kommunens området. Kommunen har efterfølgende sørget for  gennemløb .

Løsninger

Når man overvejer løsninger skal man være opmærksom på at alle løsninger kræver økonomi og /eller tilladelser . Jo mere man kan løse i samarbejde med andre jo bedre .

Alle løsninger inden for foreningens område, skal betales af os alle sammen i fællesskab.
Vi har også selv vedligeholdelsespligten af drænet på foreningens område.
Forventede udgifter skal på foreningens budget og godkendes af generalforsamlingen

Løsningsmuligheder som er  under overvejelse:

1. Danne overblik over problemområder og få efterset evt, problematiske dræn
Vi har udsendt et spørgeskema på mail…..

2. Søge råd og vejledning ved fagpersoner, der har forstand på regnvandsproblemer

3. Vi skal i forhandling med kommunen for at …

 • have dem til at efterse de dræn, der har betydning for tilløb og udløb fra foreningens område
 • have dem til at optimere drænet væk fra samlebrønden. så også større mængder vand kan afledes

4. Se på muligheder for opsamling af overfladevand (kræver tilladelser)
f.eks. ved at ….

 • Hindre vand i at løbe fra marken; måske med grøfter inden for eller uden for hegnet 
 • Lave en opsamlings sø på fællesarealet
 • Nedlæggelse af have(r) hvor der kan opsamles regnvand
 • Lave vandopsamling på pladser eller andre fællesarealer
 • Lede og opsamle overfladevand i grøfter
 • Udjævne terræn på stier og fælles arealer, så der ikke samler sig vand, der ikke kan løbe væk
 • Se på muligheder for at aflede vand til skoven (kræver tilladelser)

5. Indkøbe pumper man kan låne af foreningen ved fare for oversvømmelser

6. Langsigtet: Tale dræn med dem, der skal bygge lejligheder på marken.
De skal selv lede overfladevand væk og dræne området. Det vil uden tvivl få positiv indflydelse på vore problemer.
Ved et orienteringsmøde om byggeriplaner på marken, kom det under dræn frem, at en af tankerne er, at vand skal ledes væk under asfaltvejen ned i lavningen vest for Paludan Müllers Vej, hvor der vil samle sig en stor sø. Når søen er fyldt op, så siger beregningerne, at vandspejlet i Egå Engsø vil være faldet med 10 cm. Det giver er indblik i, hvor meget vand, det er vi slås med.

7. Undersøge muligheder ved kredsen for at få dispensation til at hæve fundamentet på udsatte huse (også nybyggeri).

Hvad kan og skal vi selv gøre hver især i haverne?

 • Etablere tagrender med regnvandsopsamling i faskine el. regnvandstønder
 • Lave regnvandsbed i haven
 • Plante planter, der drikker meget vand; meget græs og træer
 • Fjerne fliser eller lægge belægning hvor vandet kan trænge igennem
 • Etablere grønne tage med græs
 • Undlade at køre i bil på stierne så jorden ikke sammenpresses og vandnedsivning forhindres

MEN IKKE: 

 • man må IKKE – sende vandet videre til andre
 • man må IKKE – lede regnvand ned i kloaksystemet, der etableres.

Lavningskort – med de blå aftegninger: De blå områder er naturlige lave områder hvor overfladevand vil samle sig ved store vandmængder.
Drænkort- de røde streger er de drænrør der ligger i jorden og fører nedsivet vand både ind og ud af foreningens område